หนุ่มยากจu ไม่มีแม้ที่จะอยู่ เรียน กศu. แต่เขียuวงจรอิเล็กทรอนิกส์เอง และทำใช้เองได้

~

~

แห่กันแชร์เป็นอย่างมากเมื่อได้ฟังเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเกิดมาในครอบครัวที่ย ากจนต้องมากรีดยางและมุงสังกะสีเล็กๆ

อยู่เก็บเงินจากการกรีดยางเรียน กศu. ซึ่งเรียนค่าเวาร์อาทิตย์ เรียนวิชาชีพเพื่อประกอบใช้ซึ่งเขาก็รับตั ดผม ซึ่งไม่มีร้านแต่มีเพียง

จักรยานคู่ก า ยเท่านั้น อีกเงินที่ได้จาการกรีดยาง เขาเข้าร้านเน็ต ค้นคว้าความรู้ด้านอิเลคโทรนิคส์ด้วยตัวเอง จนตอนนี้ต้องบอกว่า

~

~

เขาสุดยอดมนุ ษย์จริงๆค่ะ โดยเรื่องราวนี้ถูกแชร์จากผู้ใช้เฟสบุ๊คท่านหนึ่งว่า เด็กหนุ่มคนหนึ่ง เกิดมาในครอบครัวที่ย า กแ ค้ นแสนส าหั ส

พ่อติดเ หล้า แม่ขี้เ ม า แยกทางกันตั้งแต่เขาเพิ่งจบประถมปลาย เขาไม่เพียงเรียนรู้ที่จะยืนอยู่บนลำแ ข้ งของตน ทำงานเลี้ยงตัวเอง

~

~

ตั้งแต่สิบขวบเ ศษเท่านั้น แต่ยังเรียนรู้ว่า หากจะมีชีวิ ตที่ดีกว่า จะต้องพาชีวิ ตตัวเองไปอย่างไร นั่นทำให้เขาเลือกที่จะใช้ชีวิ ต

~

~

ตามลำพั งในเ พิงมุ งสังกะสีกลางสวนย างพารา ที่ไม่เพียงแต่ไม่มีไฟฟ้าเท่านั้น แต่แม้แต่ฝ าผนัง มุ้ง หรือโอ่ง ไห สักใบก็ยังไม่มี

ทว่าสิ่งที่เขามีอย่ างเต็มที่ก็คือ อิสรภาพ ที่จะพาตัวเองไปตามที่จิตสำนึก ฝ่ายดีใฝ่ฝัน

เขาใช้เวลาแปดเดือนในแต่ละปี รับจ้างก รีดย างพารา แบ่งรายได้ที่เล็กน้อยส่วนหนึ่งส่งตัวเองเรียน กศน.ในวันเสาร์ อาทิตย์ ทั้งหลักสู ตรสามัญ

~

~

และวิช าชี พตัดผม อีกส่วนหนึ่งเข้าร้านเน็ต ค้นคว้าความรู้ด้านอิเลคโทรนิคส์ด้วยตัวเอง ที่กระท่ อ มของเขา ขณะที่เขาหุงข้าวด้วยไม้ฟื น

~

~

จากหลุมบนดิน กินกับเห็ดกับผักห ญ้ า ปูป ล าที่หาจากในป่าในทุ่ง ปลดทุ กข์ในป่า อาบน้ำท่ าในบึง เด็กหนุ่มอาชี พก รี ดย างคนนี้

ไม่เพียงสามารถเขียนวงจรอิเล็คโทรนิคส์เองได้ เขายังทำแผงโซลาร์เซลล์ผลิตกระแ สไ ฟ ฟ้า เก็บลงแบตเตอรี่ไว้ชาร์จโทรศั พท์เล่น

เฟซบุ๊ค ย ามฝนตกเขายังสามารถผลิตไ ฟฟ้าพลังไอน้ำที่ต้มจากห ลุ มบนดิน ทดลองทำแก๊สที่ผลิตจากการหมักข้าวในขวดน้ำอัดลม

~

~

แล้วส่งไปเก็บไว้ในย างรถย นต์ เป็นพลังงานสำรอง บั ดก รีวงจรอิเลคโทรนิคส์ด้วยการเ ผ าล ว ดทองเหลืองด้วยไม้ฟื นแทนการใช้หัวแ ร้ ง ฯลฯ

ในวันที่มีผู้สะท้อนความจริงว่า ระบบการศึกษาที่ล้ มเ ห ลว ผลิตคนรุ่นใหม่ที่ทำข้อสอบพอได้ แต่สอบตกอีคิว ทำงานไม่เป็น ไม่มีความอดทน

~

~

และข าดความรับผิดชอบ (นอกจากต่อตั ณหาของตัวเอง) น่าคิดว่า อะไรที่ทำให้เด็กหนุ่มผู้มีแต่ความขาดและอัตคัตขั ดสน

จึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอิทธิบาท4 เชี่ยวชาญทั้งวิช าการใช้ชีวิ ต วิชาชี พ วิชาช่าง รวมทั้งนวัตกรรมล้ำยุค และที่สำคัญคือ….

คิดเป็น เขาเ จี ย ดเงินอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ท่องเที่ยว เปิดโลกหลังปิดหน้าย างในแต่ละปี …โดยติดป้ายให้บริการตัดผมฟรีไปตลอดเส้นทาง

~

~

กับจักรย านคู่ใจ… เดินทางเรียนรู้โลกไป และ แบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ย ากแ ค ล นสองข้างทาง ด้วยหั วใจบริสุ ทธิ์.

เขาชื่อ กบ อนุรักษ์ สมมะ เด็กหนุ่มจาก จ.บึงกาฬ

~

~

ขอบคุณภาพจาก Photo by แมวมอง มุกดาหาร และขอบคุณเรื่องราวดีๆแบบนี้บอกเลยว่าสร้างกำลังใจ

ให้หลายคนที่กำลังท้อและเขาเองคือสุดยอดมนุ ษย์

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *